Program Walnegoo Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego  Rejonowego Koła Pszczelarzy w Łasinie zwołanego w dniu 21.02.2015 godz. 10:30 MGOK Łasin

 

1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego , Zastępcy i Sekretarza Zebrania.

 

2. Przyjęcie porządku zebrania i regulaminu obrad.

 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.

 

4. Wybór komisji:

 

- Mandatowo-skrutacyjnej

 

- Uchwał i wniosków

 

- Sprawozdanie Komisji Mandatowo-skrutacyjnej, stwierdzenie ważności obrad.

 

5. Sprawozdania:

 

- Zarządu Koła (Prezesa, Skarbnika)

 

- Komisji Rewizyjnej.

 

6. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 

7. Podjęcie uchwał o przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium.

 

8. Wybory.

 

- Zarządu

 

- Komisji Rewizyjnej

 

- Delegatów na Walny Zjazd w RZP Toruń

 

9. Informacje i komunikaty związkowe

 

10. Przedstawienie Programu Działań i Prelminarza Budżetowego na 2015r.

 

11. Wolne wnioski.

 

12. Przyjęcie uchwał i wniosków

 

13. Zakończenie obrad.

 

 

 

Zarząd prosi o przygotowanie się na opłaty:

 

- Składka do koła, ulowe, słoikowe, za leki, za matki i odkłady.

 

- Między godziną 9:00-10:00 w dniu zebrania można oddać wosk na wymianę.

 

- Proszę przygotować wysuszone osypy zimowe do badania.

 

 

W dniu 21.02.2015 o godzinie 10:30 w Łasinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Łasinie.

 

Na wstępie Prezes Walenty Kachel powitał Pana Kazimierza Jacewicza członka Regionalnego Zarządu PZP w Toruniu, oraz Członków Koła.

 

W następnym punkcie zebrania wybrano przewodniczącego obrad w osobie Romana Wentowskiego, który pokierował zebraniem zgodnie z zatwierdzonym programem jw.

 

W trakcie zebrania omówiono sprawy bieżące oraz dokonano wyboru nowego zarządu, komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd PZP.

 

Do nowego zarządu wybrano: Prezes Walenty Kachel, Z-ca prezesa Roman Wentowski, Skarbnik Andrzej Kruszyński, Sekretarz Kazimierz Wegner, członek zarządu Adam Mądzielewski.

 

Do nowej komisji rewizyjnej wybrano: Przewodniczący Piotr Kowalski, Sekretarz Piotr Żepka, Członek Radosław Ciarczyński.

 

Na delegatów wybrano: Roman Wentowski, Piotr Kowalski, Piotr Żuchowski.