Uprzejmie informujemy, że zebranie w dniu 14 lipca br. odbędzie się na polu biwakowym w  Jarkach. Wyjazd z dworca PKS o godz. 9.00, ze stanowiska nr 12. Przewidziany czas trwania 9.00-14.00. Ze strony Koła zapewnione będzie: przejazd, poczęstunek i napoje, naczynia jednorazowe, itp.

Uprzejmie informujemy, że zebranie Zarządu RKP w Toruniu odbędzie się 9 lipca br.

SPRZEDAM PASIEKĘ PSZCZELĄ

Bolumin  ul. Dąbrowska 2, gmina Dąbrowa Chełmińska

1. 30  uli  wielkopolskich  styropianowych  (30 rodzin).

2. duży barakowóz  przystosowany do  przewozu pszczół.

3. miodarka  z blachy kwasoodpornej z napędem elektrycznym lub  ręcznym.

4. drobny sprzęt  pasieczny (podkurzacze, kapelusze, bluzy, kraty odgrodowe, pojemniki na miód, dozowniki).

5. holenderska przyczepa  kempingowa.  

HENRYK  STUCZYŃSKI telefon  604 953 270

 Jest możliwość stworzenia spółki  50%/ 50%  na  terenie  współwłaściciela  pasieki.

Inne  propozycje  do przedyskutowania.

Serdecznie zapraszamy na zebranie w dniu 12 maja br., którego głównym punktem będzie wykład Pana Marka Podlewskiego poruszający problemy matek pszczelich i odkładów.

Równocześnie uprzejmie przypominamy, że korzystający z zakupów sprzętu pszczelarskiego w ramach programów KOWR na zebranie winni dostarczyć dokumentację dotyczącą zakupu ww. sprzętu tzn. 2 kopie faktur, 2 kopie potwierdzenia dokonania przelewu. Każdy z ww. dokumentów należy opisać „Zgodne z oryginałem” i podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem (opisu należy dokonać niebieskim atramentem).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na zebranie w dniu 9 czerwca br. należy przynieść książeczki leczenia pszczół, które będzie wypełniał lekarz weterynarii, gdyż wydawane będą leki.

 

 

 

Zdrowych, rodzinnych, spokojnych, słonecznych i miodem płynących Świąt Wielkanocnych życzy wszystkim Pszczelarzom    

                                                                                          Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu

 

 

Poniżej przedstawiamy informację otrzymaną z Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu.

Osoby, które korzystały z zakupów refundowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w roku 2018 otrzymały w miesiącu lutym rozliczenie PIT 11 celem dołączenia do zeznania rocznego. W związku z działaniami wyjaśniającymi podjętymi przez Związek, odstąpiono od naliczania podatku dochodowego dla pszczelarzy posiadających do 80 uli - gdyż jest to działalność nieopodatkowana i zwolniona z opłat.

W związku z tym pszczelarze, którzy złożyli zeznania za rok ubiegły mogą dołączyć korektę na podstawie przesłanego dokumentu z WFOŚ /proszę oczekiwać takiego dokumentu- rozsyłane są one sukcesywnie pocztą/.

Osoby które jeszcze nie złożyły do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego - proszę o wstrzymanie się z jego składaniem do czasu otrzymania Pitu korygującego z WFOŚ.

                                                                                                            Pozdrawiam Dussa Tadeusz

 

Uprzejmie przypominamy, iż podczas zebrania po raz ostatni zbierane będą składki członkowskie i pozostałe opłaty związane z realizacją programów wsparcia dla pszczelarzy (programy KOWR, leki, matki, odkłady). Ostateczna prośba uregulowania zobowiązań wynika z terminu, w którym Koło winno rozliczyć się Regionalnym Związkiem Pszczelarzy.

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Toruniu

87-100 Toruń

ul. Środkowa 11

BS-31 9511 0000 2001 0000 1140 0001

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko wpłacającego, wysokość składki członkowskiej (w bieżącym roku 40,00 zł), wysokości opłaty ulowej 2,50 zł x ilość uli.

Uprzejmie informujemy, że dla zwiększenia populacji pszczoły miodnej w środowisku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska uruchomił w roku 2019 program dla osób zamierzających założyć własną pasiekę lub początkujących pszczelarzy posiadających maksymalnie 5 rodzin pszczelich zarejestrowanych przez Powiatowego Lekarza Wet. w roku 2018.  Szczegóły pod zamieszczonym linkiem:

 https://wfosigw.torun.pl/strona-361-ochrona_przyrody_2019.html    

Proszę o ewentualne zgłaszanie chętnych do udziału w tym programie do 12 lutego br., gdyż od 15 lutego przyjmowane są projekty w Funduszu .

Z programu nie mogą skorzystać osoby będące zameldowane i prowadzące wspólne gospodarstwo pasieczne z pszczelarzem który ma większą ilość rodzin pszczelich niż 5. Przykład; jeżeli pszczelarz prowadzi pasiekę >5 uli i jego zona posiada < 5 uli, to w ustaleniach z Funduszem nie jest to początkujący pszczelarz.

 

Informacja Organizacyjna RZP  nr 1/ 2019 r. 

I. Wspólne zebranie Zarządu RZP i prezesów Kół wraz z prowadzącymi programy.

W dniu 2 lutego br. zorganizowaliśmy wspólne posiedzenie  na którym podjęliśmy szereg  ustaleń dotyczących przedsięwzięć w roku 2019.;

a/ zapoznano zebranych z zamierzeniami w pracy Związku na bieżący rok,

b/ omówiono zasady wypełniania oraz unikania błędów przy realizacji programów unijnych w zakupach sprzętu, leków i matek.

c/ ustalono formy i terminy  składania zamówień  oraz wnoszenia wpłat zarówno na programy Kowru jak i składki OC na rok 2019  

d/ omówiono zasady przystąpienia do programu bioróżnorodności z zakresie ochrony przyrody, ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu.

e/ przypomniano o obowiązku przeprowadzenia w pierwszym kwartale tego roku Walnych Zebrań w Kołach

 

II . Plan przedsięwzięć w roku bieżącym

a/ szkolenia zimowe w Kołach ; 23 i 24 lutego odbędą się szkolenia dla członków naszego

   Związku. Proszę o dokonywanie zapisów imiennych w Kołach i przesłanie list i pieniędzy do RZP  

   do 15 lutego br. przesyła .Koszt uczestnictwa w szkoleniu- 10 zł. za każdy dzień   na cele wzbogacenia

   wyżywienia. Szczegółowy program w załączeniu   

b/ XXVII Forum Pszczelarzy – 30 marca ODR Przysiek- szczegółowy program w załączeniu

c/ Msza św. w Nowej Wsi Królewskiej na rozpoczęcie sezonu pszczelarskiego 7 kwietnia br.

d/ Wojewódzki Dzień Pszczelarza – termin nieznany

e/ Ogólnopolskie Dni Pszczelarza –Bielsko Biała 20-22 września będzie organizowany zbiorowy wyjazd

    przez RZP w Toruniu

f/ Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę  6-7 grudnia – także będzie organizowany

   wyjazd autokarowy.

 

III.Programy KOWR

Przekazano na zebraniu podział środków dla Kół  na poszczególne programy, który jest proporcjonalny do posiadanych rodzin pszczelich na dzień 30.09.2017 r.

a/ zakup sprzętu  – należy podzielić środki sporządzając umowy z odbiorcami końcowymi, wpisując nazwę    sprzętu oraz właściwy numer katalogowy i cenę z oferty na rok 2019 opatrując  podpisem Czytelnym imieniem   i nazwiskiem beneficjenta. Termin przesłania umowy do 15 marca br. z realizacją zamówień do 14.czerwca.

b/ zakup matek i odkładów – składamy zamówienia na określonym druku będącym załącznikiem do „Informacji” 

UWAGA; w roku bieżącym są inne zasady zamówień. Koła zbierają pieniądze na konkretny towar 

i wg. cen określonych w ofercie / w załączniku/ 

Pieniądze zebrane na zmówione matki  o odkłady należy przesłać wraz z zamówieniem do 15 marca. określając          

w tytule przelewu za co.

c/ Zakup leków na warrozę – zamówienia na leki  na załączonym druku wraz z przelewem pieniędzy     przyjmujemy do 15 marca. z terminem realizacji 14 czerwca 2019.

 Po 15 marca zamówienia na leki  zostaną przesłane w postaci umów  do  obsługującego  lekarza weterynarii.

IV. Program WFOŚiGW w Toruniu

Dla zwiększenia populacji pszczoły miodnej w środowisku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska uruchomił w roku 2019 program dla osób zamierzających założyć własną pasiekę lub początkujących pszczelarzy posiadających maksymalnie 5 rodzin pszczelich zarejestrowanych przez Powiatowego Lekarza Wet. 

w roku 2018.  Szczegóły  załączniku i  linku do materiałów źródłowych pkt.6  https://wfosigw.torun.pl/strona-361-ochrona_przyrody_2019.html    

 

V. Składka OC od pożądleń

W roku 2019 wybraliśmy Towarzystwo , które przedstawiło najbardziej korzystną ofertę OC na ubezpieczenie pasiek od skutków użądleń.

Stawka za ubezpieczenie jednej pasieki do 60 uli wynosi 5.00 zł.

W przypadku gdy pszczelarz posiada większą pasiekę lub posiada kilka pasiek pod różnymi adresami płaci za każdą z nich po 6,00 zł.

Zakres ubezpieczenia identyczny jak w roku ubiegłym; ubezpieczeniu podlega szkoda w mieniu lub na osobie trzeciej powstała w skutek użądlenia przez pszczoły będące własnością pszczelarza .Poszerzono zakres  także dla szkód wyrządzonych osobom bliskim. Z ubezpieczenia mogą skorzystać tylko pszczelarze zrzeszeni w RZP Toruń.

Ubezpieczenia w Kołach proszę zebrać  do 15 marca br. sporządzając listę wg. załączonego wzoru w trzech egzemplarzach / Ubezpieczyciel RZP, Koło/ z tym jeden egzemplarz z oryginalnymi podpisami.

 

                                                                                   Z pszczelarskim pozdrowieniem

                                                                                  Prezes  RZP  Tadeusz Dussa                                                                                                                                            

 

Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu

zaprasza na zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

które odbędzie się 10 lutego 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

 Początek zebrania - I termin godz. 9:00

                               II termin godz. 9:15

Porządek zebrania:

-Przywitanie  członków koła.

-Przedstawienie porządku zebrania. 

-Przeczytanie protokołu z poprzedniego zebrania. 

-Wybór przewodniczącego zebrania.

-Wybór sekretarze zebrania.

-Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

-Wybór Komisji Skrutacyjnej.

-Sprawozdanie prezesa koła.

-Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

-Głosowanie nad wotum zaufania.

-Wybór Zarządu Koła.

-Wybór Komisji Rewizyjnej.

-Wybór Delegatów do RZP.

-Przedstawienie zgłoszonych uchwał.

-Dyskusja nad zgłoszonymi uchwałami.

-Głosowanie nad przedstawionymi uchwałami.

-Ukonstytuowanie się nowych władz.

-Wolne głosy.

 

Podkategorie