Serdecznie zapraszamy na zebranie w dniu 12 maja br., którego głównym punktem będzie wykład Pana Marka Podlewskiego poruszający problemy matek pszczelich i odkładów.

Równocześnie uprzejmie przypominamy, że korzystający z zakupów sprzętu pszczelarskiego w ramach programów KOWR na zebranie winni dostarczyć dokumentację dotyczącą zakupu ww. sprzętu tzn. 2 kopie faktur, 2 kopie potwierdzenia dokonania przelewu. Każdy z ww. dokumentów należy opisać „Zgodne z oryginałem” i podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem (opisu należy dokonać niebieskim atramentem).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na zebranie w dniu 9 czerwca br. należy przynieść książeczki leczenia pszczół, które będzie wypełniał lekarz weterynarii, gdyż wydawane będą leki.

 

 

 

Zdrowych, rodzinnych, spokojnych, słonecznych i miodem płynących Świąt Wielkanocnych życzy wszystkim Pszczelarzom    

                                                                                          Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu

 

 

Poniżej przedstawiamy informację otrzymaną z Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu.

Osoby, które korzystały z zakupów refundowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w roku 2018 otrzymały w miesiącu lutym rozliczenie PIT 11 celem dołączenia do zeznania rocznego. W związku z działaniami wyjaśniającymi podjętymi przez Związek, odstąpiono od naliczania podatku dochodowego dla pszczelarzy posiadających do 80 uli - gdyż jest to działalność nieopodatkowana i zwolniona z opłat.

W związku z tym pszczelarze, którzy złożyli zeznania za rok ubiegły mogą dołączyć korektę na podstawie przesłanego dokumentu z WFOŚ /proszę oczekiwać takiego dokumentu- rozsyłane są one sukcesywnie pocztą/.

Osoby które jeszcze nie złożyły do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego - proszę o wstrzymanie się z jego składaniem do czasu otrzymania Pitu korygującego z WFOŚ.

                                                                                                            Pozdrawiam Dussa Tadeusz

 

Uprzejmie przypominamy, iż podczas zebrania po raz ostatni zbierane będą składki członkowskie i pozostałe opłaty związane z realizacją programów wsparcia dla pszczelarzy (programy KOWR, leki, matki, odkłady). Ostateczna prośba uregulowania zobowiązań wynika z terminu, w którym Koło winno rozliczyć się Regionalnym Związkiem Pszczelarzy.

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Toruniu

87-100 Toruń

ul. Środkowa 11

BS-31 9511 0000 2001 0000 1140 0001

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko wpłacającego, wysokość składki członkowskiej (w bieżącym roku 40,00 zł), wysokości opłaty ulowej 2,50 zł x ilość uli.

Uprzejmie informujemy, że dla zwiększenia populacji pszczoły miodnej w środowisku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska uruchomił w roku 2019 program dla osób zamierzających założyć własną pasiekę lub początkujących pszczelarzy posiadających maksymalnie 5 rodzin pszczelich zarejestrowanych przez Powiatowego Lekarza Wet. w roku 2018.  Szczegóły pod zamieszczonym linkiem:

 https://wfosigw.torun.pl/strona-361-ochrona_przyrody_2019.html    

Proszę o ewentualne zgłaszanie chętnych do udziału w tym programie do 12 lutego br., gdyż od 15 lutego przyjmowane są projekty w Funduszu .

Z programu nie mogą skorzystać osoby będące zameldowane i prowadzące wspólne gospodarstwo pasieczne z pszczelarzem który ma większą ilość rodzin pszczelich niż 5. Przykład; jeżeli pszczelarz prowadzi pasiekę >5 uli i jego zona posiada < 5 uli, to w ustaleniach z Funduszem nie jest to początkujący pszczelarz.

 

Informacja Organizacyjna RZP  nr 1/ 2019 r. 

I. Wspólne zebranie Zarządu RZP i prezesów Kół wraz z prowadzącymi programy.

W dniu 2 lutego br. zorganizowaliśmy wspólne posiedzenie  na którym podjęliśmy szereg  ustaleń dotyczących przedsięwzięć w roku 2019.;

a/ zapoznano zebranych z zamierzeniami w pracy Związku na bieżący rok,

b/ omówiono zasady wypełniania oraz unikania błędów przy realizacji programów unijnych w zakupach sprzętu, leków i matek.

c/ ustalono formy i terminy  składania zamówień  oraz wnoszenia wpłat zarówno na programy Kowru jak i składki OC na rok 2019  

d/ omówiono zasady przystąpienia do programu bioróżnorodności z zakresie ochrony przyrody, ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu.

e/ przypomniano o obowiązku przeprowadzenia w pierwszym kwartale tego roku Walnych Zebrań w Kołach

 

II . Plan przedsięwzięć w roku bieżącym

a/ szkolenia zimowe w Kołach ; 23 i 24 lutego odbędą się szkolenia dla członków naszego

   Związku. Proszę o dokonywanie zapisów imiennych w Kołach i przesłanie list i pieniędzy do RZP  

   do 15 lutego br. przesyła .Koszt uczestnictwa w szkoleniu- 10 zł. za każdy dzień   na cele wzbogacenia

   wyżywienia. Szczegółowy program w załączeniu   

b/ XXVII Forum Pszczelarzy – 30 marca ODR Przysiek- szczegółowy program w załączeniu

c/ Msza św. w Nowej Wsi Królewskiej na rozpoczęcie sezonu pszczelarskiego 7 kwietnia br.

d/ Wojewódzki Dzień Pszczelarza – termin nieznany

e/ Ogólnopolskie Dni Pszczelarza –Bielsko Biała 20-22 września będzie organizowany zbiorowy wyjazd

    przez RZP w Toruniu

f/ Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę  6-7 grudnia – także będzie organizowany

   wyjazd autokarowy.

 

III.Programy KOWR

Przekazano na zebraniu podział środków dla Kół  na poszczególne programy, który jest proporcjonalny do posiadanych rodzin pszczelich na dzień 30.09.2017 r.

a/ zakup sprzętu  – należy podzielić środki sporządzając umowy z odbiorcami końcowymi, wpisując nazwę    sprzętu oraz właściwy numer katalogowy i cenę z oferty na rok 2019 opatrując  podpisem Czytelnym imieniem   i nazwiskiem beneficjenta. Termin przesłania umowy do 15 marca br. z realizacją zamówień do 14.czerwca.

b/ zakup matek i odkładów – składamy zamówienia na określonym druku będącym załącznikiem do „Informacji” 

UWAGA; w roku bieżącym są inne zasady zamówień. Koła zbierają pieniądze na konkretny towar 

i wg. cen określonych w ofercie / w załączniku/ 

Pieniądze zebrane na zmówione matki  o odkłady należy przesłać wraz z zamówieniem do 15 marca. określając          

w tytule przelewu za co.

c/ Zakup leków na warrozę – zamówienia na leki  na załączonym druku wraz z przelewem pieniędzy     przyjmujemy do 15 marca. z terminem realizacji 14 czerwca 2019.

 Po 15 marca zamówienia na leki  zostaną przesłane w postaci umów  do  obsługującego  lekarza weterynarii.

IV. Program WFOŚiGW w Toruniu

Dla zwiększenia populacji pszczoły miodnej w środowisku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska uruchomił w roku 2019 program dla osób zamierzających założyć własną pasiekę lub początkujących pszczelarzy posiadających maksymalnie 5 rodzin pszczelich zarejestrowanych przez Powiatowego Lekarza Wet. 

w roku 2018.  Szczegóły  załączniku i  linku do materiałów źródłowych pkt.6  https://wfosigw.torun.pl/strona-361-ochrona_przyrody_2019.html    

 

V. Składka OC od pożądleń

W roku 2019 wybraliśmy Towarzystwo , które przedstawiło najbardziej korzystną ofertę OC na ubezpieczenie pasiek od skutków użądleń.

Stawka za ubezpieczenie jednej pasieki do 60 uli wynosi 5.00 zł.

W przypadku gdy pszczelarz posiada większą pasiekę lub posiada kilka pasiek pod różnymi adresami płaci za każdą z nich po 6,00 zł.

Zakres ubezpieczenia identyczny jak w roku ubiegłym; ubezpieczeniu podlega szkoda w mieniu lub na osobie trzeciej powstała w skutek użądlenia przez pszczoły będące własnością pszczelarza .Poszerzono zakres  także dla szkód wyrządzonych osobom bliskim. Z ubezpieczenia mogą skorzystać tylko pszczelarze zrzeszeni w RZP Toruń.

Ubezpieczenia w Kołach proszę zebrać  do 15 marca br. sporządzając listę wg. załączonego wzoru w trzech egzemplarzach / Ubezpieczyciel RZP, Koło/ z tym jeden egzemplarz z oryginalnymi podpisami.

 

                                                                                   Z pszczelarskim pozdrowieniem

                                                                                  Prezes  RZP  Tadeusz Dussa                                                                                                                                            

 

Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu

zaprasza na zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

które odbędzie się 10 lutego 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

 Początek zebrania - I termin godz. 9:00

                               II termin godz. 9:15

Porządek zebrania:

-Przywitanie  członków koła.

-Przedstawienie porządku zebrania. 

-Przeczytanie protokołu z poprzedniego zebrania. 

-Wybór przewodniczącego zebrania.

-Wybór sekretarze zebrania.

-Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

-Wybór Komisji Skrutacyjnej.

-Sprawozdanie prezesa koła.

-Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

-Głosowanie nad wotum zaufania.

-Wybór Zarządu Koła.

-Wybór Komisji Rewizyjnej.

-Wybór Delegatów do RZP.

-Przedstawienie zgłoszonych uchwał.

-Dyskusja nad zgłoszonymi uchwałami.

-Głosowanie nad przedstawionymi uchwałami.

-Ukonstytuowanie się nowych władz.

-Wolne głosy.

 

Uprzejmie informujemy, iż w trakcie zebrania poruszone będą m.in. następujące kwestie:

  1. Przedstawienie przez Zarząd Koła planu działalności koła na 2019 rok.
  2. Prowadzona będzie zbiórka opłat członkowskich na 2019 r. w wysokości:

40,00 zł – opłata członkowska,

2,50 zł – opłata za 1 ul

15,00 zł – wpisowe do koła.

  1. Ustalenie preliminarza budżetowego.
  2. Wolne wnioski.

Jednocześnie informujemy, że ww. opłaty zbierane będą do końca miesiąca marca br. 

 

Toruń, dnia 6 listopada 2018 r.

 

Informacja Organizacyjna Nr 3/2018 Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu

 

Prezesi Kół zrzeszonych w RZP Toruń

1.       Posiedzenie Zarządu RZP

W dniu dzisiejszym tj.6 listopada odbyło się kolejne  trzecie w tym roku posiedzenie Zarządu RZP wraz z przedstawicielami Kół, którzy wytypowali członków do Komisji Statutowej która będzie się zajmować przygotowaniem  poprawek w Statucie.

Sugestie, propozycje zmian w statucie proszę zgłaszać do przewodniczącego Komisji Statutowej - kol. Andrzeja Behrendta  adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub sekretarza kol. Jabłońskiego Kazimierza  adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do kol. Tadeusza Milewskiego na adres e-mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podsumowaliśmy organizację Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza w Toruniu oraz wyjazd na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Przemkowie.

Omówiono stan przygotowań  do pielgrzymki na Jasną Górę oraz wyjazdowego szkolenia w styczniu 2019 r. do Białego Dunajca.

2.  Refundacje z programów zakupu sprzętu, leków i matek

Pieniądze za powyższe zakupy zostały przelane do Kół w dwóch transzach. Pierwsza trafiła refundacja za sprzęt 26 października, a druga 6 listopada za matki i leki. Pieniądze powinny być wypłacone do 15 listopada poszczególnym członkom uczestniczącym w programach zakupowych. Listy wypłat za sprzęt po podpisaniu przez odbiorcę końcowego proszę w niezmienionej formie przesłać do RZP w Toruniu wraz z notatką potwierdzającą wypłatę refundacji za leki i matki w terminie do końca listopada br.

     Kwoty przelane na konta Kół powinny być w całości wypłacone beneficjentom

     3. Wyjazd na Ogólnopolską Pielgrzymkę  do Częstochowy 6-7 grudnia br.  

    Przypominam trasę przejazdu.

    Wyjazd: 6 grudnia 2018 r.

   - Grudziądz MacDonald - godz 4.30
   - Radzyń Chełmiński (stacja paliw) godz. 5.00

   -Wąbrzeźno (środkowe rondo stacja paliw) godz. 5.15

   - Chełmża ul. Toruńska godz. 5.50

   – Toruń Dworzec autobusowy ul. Dąbrowskiego godz. 6.10

    Przed zakwaterowaniem w Domu Pielgrzyma zwiedzimy sanktuarium Krwi Chrystusa pod Częstochową.

    Powrót nastąpi dnia 7 grudnia w godzinach wieczornych.

 Koszty: koszt przejazdu wynajętym autobusem wynosi 40 zł/osobę dla członka Koła będącego w „Bazie danych Koła” oraz 70,00 zł dla pozostałych uczestników pielgrzymki którą należy przelać na konto RZP do 16 listopada br. wraz z informacją e-mailową zawierającą imienny wykaz uczestników z danego Koła. Uczestnik ponosi  także koszty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem  w Domu Św. Kaspra w kwocie ok. 90 zł/os w pokojach 3,4 i 5 osobowych. Ta opłata będzie zbierana  w Domu Pielgrzyma 7 grudnia rano. Należy przygotować się na ewentualne zakwaterowanie osobno kobiet i mężczyzn.

       W dniu poprzedzającym główne obchody Św. Ambrożego tj. 6 grudnia odbędzie się XXV Krajowa                     Konferencja Pszczelarska - szczegółowy program konferencji poniżej.

O godzinie 19,30 odprawiona zostanie msza św. w intencji pszczelarzy przed cudownym obrazem Matki    Boskiej Częstochowskiej.

Opiekę duchową pielgrzymki będzie sprawował nasz kapelan ks. Jacek Dudziński

    4. Szkolenia pięciodniowe w górach

 Planujemy wyjazd w dniach 9 stycznia o godzinie 8.00 z dworca autobusowego przy  ul. Dąbrowskiego w   Toruniu. Powrót nastąpi dnia 13 stycznia w późnych godzinach nocnych.

 Wykładowcami będą: dr Wiesław Londzin, dr Maria Zoń oraz mgr Sławomir Trzybiński

 Szczegółowy program szkolenia poniżej.

Uczestnikiem wyjazdowego szkolenia może być pszczelarz posiadający zarejestrowaną pasiekę /numer wet. Pow. lek. Wet/. Jeżeli zgłoszone są małżeństwa - to  małżonkowie  powinni być zarejestrowani wspólnie pod jednym numerem wet. lub oddzielnie u Powiatowego Lekarza Wet.

   5. „Szkolenie Zimowe” refundowane ze środków pomocowych Urzędu Marszałkowskiego Szczegóły będą           przedstawione  po zakwalifikowaniu wniosku i przyznaniu środków. Planowany termin  dwudniowego               szkolenia  to I kwartał 2019 r. Oczekujemy propozycji dot. tematyki i wykładowców.

6. Walne Zebrania w Kołach

W pierwszym kwartale 2019 roku powinny być przeprowadzone „Walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze" które podsumują pracę Zarządu Koła za minioną kadencję, zaangażowanie  członków Koła, a także wypracują kierunki działania na najbliższe cztery lata gdzie także zostanie wybrany  Zarząd  i delegaci na kolejną kadencję. Dlatego należy ze szczególną starannością poczynić starania przygotowawcze, aby walne zebranie przebiegło w sposób godny i  wyjątkowy, a osoby wybrane do władz Koła i delegaci na Zjazd Regionalny nie były przypadkowe.

 7. Wydarzenia pszczelarskie w 2019 r.

Walne Zebrania w Kołach – I kwartał 2019 r.

XXVII Forum Pszczelarzy - 30 marca 2019 r.

Szkolenie Zimowe w Kołach - I kwartał 2019 r.

Wojewódzki Dzień Pszczelarza w Bydgoszczy - sierpień 2019 r.

Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Bielsku Białej - wrzesień 2019 r.

Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy Jasna Góra 6-7 grudnia 2019 r.

Z pszczelarskim pozdrowieniem

Tadeusz Dussa Prezes RZP Toruń

 

Jasnogórskie Spotkania Pszczelarzy

6-7 grudnia 2018 Częstochowa

6 grudnia 2018

24 Krajowa Konferencja Pszczelarska

w Częstochowie pod tytułem:

„Produkty pszczele - Znaczenie dla zdrowia”

Miejsce konferencji: Aula Ojca A. Kordeckiego na Jasnej Górze w Częstochowie.

Godz. 12:30 Rejestracja uczestników

Godz. 13:30 Rozpoczęcie konferencji i wystąpienia:

•Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

•Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego

•Prezesa Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie

•Zaproszonych gości.

Godz. 14:30 Profesor Adam Roman (Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław)

„Wpływ czynników zewnętrznych (środowiskowych) na jakość produktów pszczelich".

Godz. 15:45 Profesor Artur Stojko

„Produkty pszczele w apiterapii XXI wieku”

Godz. 16:45 Zakończenie Konferencji

19:30 Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej – Msza św. dla pszczelarzy

Przewodniczy – Ks. Andrzej Molenda – Duszpasterz Pszczelarzy Diecezji Częstochowskiej,

21:00 Apel Jasnogórski.

7 grudnia 2018

30 Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę

10:30 – Zbiórka pocztów sztandarowych na dziedzińcu

11:00 – Bazylika Jasnogórska - uroczysta Msza Święta koncelebrowana w intencji pszczelarzy.

Mszy św. będzie przewodniczył i homilie wygłosi Biskup Edward Białogłowski, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy.

12:30 –13:30 Spotkanie pszczelarzy w Auli O. Kordeckiego

Wystąpienia zaproszonych gości

Organizatorzy Krajowej Konferencji Pszczelarskiej:

•Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie www.czwa.odr.net.pl

•Polski Związek Pszczelarski w Warszawie

•Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie

Organizatorzy Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pszczelarzy na Jasną Górę:

•Polski Związek Pszczelarski w Warszawie www.zwiazek-pszczelarski.pl

•Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie www.rzpcz.pl

 

Kontakt:

Agata Sojda – Kierowniczka Biura Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie

tel. 504 172 011; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kazimierz Zaskórski Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie 

tel. 505 287 691 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szkolenie pięciodniowe w górach

Szczegółowy program 

Dzień

Temat

Proponowany wykładowca

Liczba godzin

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia praktyczne

 

1.

Choroby pszczół i zatrucia pszczół

1. Czy potrafimy rozróżnić choroby czerwiu pszczelego - diagnostyka, leczenie i zapobieganie w chorobach czerwiu.

2. Zatrucia pszczół. Protokół postępowania przy podejrzeniu zatrucia chemicznego rodzin pszczelich.

3. Zabiegi higieniczne w pasiece.

dr Maria Zoń

 

3

 

2

 

2

 

 

2.

I. Ochrona pszczół przed zatruciami 3 godz.

1. Przyczyny zatruć pszczół.

2. Metody zapobiegania zatruciom.

3. Postepowanie w pasiece po zatruciu.

II. Gospodarka pasieczna 5 godz.

1. Wychów matek na własne potrzeby.

2. Skuteczne metody wymiany matek.

3. Przygotowanie rodzin do różnych pożytków.

dr Wiesław Londzin

 

1

1

1

 

2

1

2

 

 

3.

Technologie przydatne w prowadzeniu współczesnej pasieki

1. Gospodarka w różnych warunkach poużytkowych.

2. Doskonalenie pogłowia pszczół.

3. Wychów matek pszczelich.

4. Tworzenie odkładów i pakietów oraz powiększanie pasieki.

mgr Sławomir Trzybiński

 

2

1

3

2

 

 

 

 

 

W związku ze zbliżającym się dniem św. Ambrożego -patrona pszczelarzy-  zapraszamy wszystkich na mszę świętą, która odbędzie się w Bazylice katedralnej św. św. Janów w Toruniu 9 grudnia 2018 r. o godz. 9.00.

Podkategorie