Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu oraz Rejonowe Koło Pszczelarzy w Wąbrzeźnie zapraszają na coroczne dożynki pszczelarskie , które w tym roku odbędą się 4 września w Wąbrzeźnie. Zarządy Kół proszę o przesłanie zgłoszeń dot. ilości osób chętnych do uczestnictwa w święcie wraz z deklaracją udziału pocztów sztandarowych- do 15 sierpnia br.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam

Tadeusz Dussa

 

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu organizuje zbiorowy wyjazd  w dniach 22-25 września na obchody ODP do Białegostoku.

Zapisy oraz wpłaty za pośrednictwem Kół Terenowych do wyczerpania limitu miejsc/ 50 osób/.

Zachęcam do udziału

Tadeusz Dussa prezes RZP w Toruniu

LIMIT MIEJSC WYCZERPANY / stan na dzień 27 maja br./

 

>> program obchodów ODP w Białymstoku opracowany przez organizatora

>> szczegółowy program wyjazdu opracowany przez RZP w Toruniu

Regionalny Związku Pszczelarzy w Toruniu we współpracy z Szkołą Podstawową nr 2, im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie oraz Szkołą Podstawową nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie zapraszają do udziału w Wojewódzkim Festiwalu Konkursów o Pszczołach, którego celem jest pogłębienie świadomości dzieci i młodzieży na temat dobrodziejstw – jakie niesie ze sobą pszczoła miodna oraz uświadomienie im zakresu zagrożeń wynikających z masowego ginięcia pszczół.

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Aby wziąć udział w Wojewódzkim Festiwalu Konkursów o Pszczołach wystarczy wykonać pracę plastyczną ukazującą pszczołę miodną w jej naturalnym środowisku lub wykonać jej zdjęcie. Prace należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie do dnia 24.06.2022 r. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji uczniom Państwa placówki.

UWAGA: Otwarcie wystawy nadesłanych prac i wręczenie nagród laureatom nastąpi 04.09.2022 r. podczas obchodów Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza w Wąbrzeźnie.

regulamin konkursu >>

 

Zachęcamy do udziału

    Tadeusz Dussa prezes RZP w Toruniu

Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

 

„Miejska Pasieka Pokazowa – Budżet Obywatelski”.

Pożądany termin realizacji zadania:

Założenie w 2022 r. i prowadzenie pasieki miejskiej do 31 grudnia 2022 r. z ewentualną możliwością przedłużenia umowy na lata przyszłe.

Projekt ma za zadanie stworzenia pasieki pokazowej dla mieszkańców Torunia w tym zorganizowanych otwartych edukacyjnych pokazów dla dzieci, które będą zapoznawane przez pszczelarza z cyklem życia pszczół.

Będą mogły zobaczyć życie rodziny pszczelej przez szybę, zajrzeć do wnętrza ula. Zapoznają się z historia pszczelarstwa i technikami pracy.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.

 

Zapytanie ofertowe >>

Formularz oferty >>

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Agencja będzie wypłacać hodowcom pszczół 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej

Beneficjentem pomocy może być pszczelarz:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP
  2. który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Składanie wniosków

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do      Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.05.2022 r
W przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony powyżej nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc,
  2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis  - o ile w treści wniosku nie złożono oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.
  3. w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP.

załączniki:

 

Wniosek o pomoc dla pszczelarzy w formacie ExcelWniosek o pomoc dla pszczelarzy w formacie PDFInstrukcja wypełniania wniosku o pomoc dla pszczelarzy

W dniu 3 kwietnia odprawiona została msza św, w intencji pszczelarzy przed zbliżającym się sezonem , którą celebrował ks. kan. Jacek Dudziński wraz z ks. dr. Eugeniuszem Marciniakiem i ks.Andrzejem Dembińskim. Po raz pierwszy uczestniczyliśmy we mszy św. w nowej parafii naszego kapelana p.w Matki Boskiej   Królowej  Polski w Wąbrzeźnie . Dziękuję licznie przybyłym delegacjom z Kół  regionu toruńskiego wraz z  czterema pocztami sztandarowymi.

>> zdjęcia

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu organizuje dwudniowe szkolenie
w Golubiu Dobrzyniu oraz w Szczepankach k. Łasina.
Zapisy za pośrednictwem Kół Rejonowych do 14 marca br.

Ilość miejsc ograniczona do 50 osób na jednym szkoleniu.

Z poważaniem


prezes RZP Tadeusz Dussa

 

Program szkolenia Golub D >>

Program szkolenia Szczepanki k. Łasina >>

 

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu zorganizował w dniu 26 marca br. jubileuszowe XXX Forum Pszczelarz w Kujawsko Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie k.Nakła. Dziękuje uczestnikom forum, prezentacji chóru Copernicus oraz licznie przybyłym wystawcom sprzętu, lekarstw, produktów ekologicznych oraz nasion.

Tadeusz Dussa prezes RZP w Toruniu

Galeria >>

 

 

Tradycyjnie we wspomnienie swego patrona św. Ambrożego na Jasną Górę przybyli po raz 33  pszczelarze z całej Polski. Byli wśród nich także przedstawiciele Kół z regionu toruńskiego.

 

>> relacja
>> galeria

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu zamierza zorganizować wyjazdowe szkolenie zimowe

w dniach 27-30 stycznia 2022 r. do Grzybowa k.Kołobrzegu.

Zapisy i wpłaty za pośrednictwem Kół do 10 stycznia 2022 r.

>> harmonogram szkolenia

>> Informacja dotycząca wyjazdu

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu zakończył 10 listopada 2021 r. wypłatę refundacji za zakup leków, matek. odkładów oraz zakup sprzętu

pszczelarskiego  także do prowadzenia gospodarki wędrownej.

Stosowne środki zostały przelane na konta poszczególnych Kół w terenie.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z Zarządami Kół, celem ustalenia formy i terminu  otrzymania refundacji.

Pozdrawiam Dussa Tadeusz