Pszczelarstwo zwane dawniej bartnictwem istniało na Ziemi toruńskiej od wieków. Świadczą o tym różne przekazy historyczne. W Muzeum Okręgowym w Toruniu znajdują się zapisy prawa Bartników z XIII wieku.  Bartnicy mieli wydzielone okręgi i posiadali własne znaki tzw. „znamiona” rejestrowane w przynależnym Okręgu Leśnym. Prawa te określały liczne przywileje, ale i surowe kary za kradzież lub zniszczenie barci. Związki pszczelarskie na Ziemi toruńskiej zaczęły organizować się zaraz po zakończeniu I wojny światowej. 

 

29 Marca 1921 roku Ożga z Radzynia zwołał zebranie pszczelarskie, na którym powołano komitet założycielski Pomorskiego Związku Towarzystw Pszczelniczych

 

W 1922 roku rozpoczął działalność Pomorski Związek Towarzystw Pszczelniczych, z siedzibą w Grudziądzu. Do Zarządu zostali wybrani: Franciszek Zawodziński z Grudziądza-prezes, Ożga z Radzynia-wiceprezes, Henke z Sarnowca- sekretarz. Współzałożyciele związku: Tokarczyk z Linowa, Rachoń Manthej, Falkowski z Torunia, Górny z Tucholi, Ks. prob. Chmielnicki z Wapna, Szarmach ze Starogardu, Zieliński z Tucholi, Zaręba z Wałcza, Gaca z Grudziądza i Nowak z Kornatowa.

W 1927 roku Związek rozpoczyna wydawanie pierwszego czasopisma pszczelarskiego miesięcznika Pasieka Pomorska, pod redakcją Leonarda Kozikowskiego i Józefa Bułki z Brodnicy W tym samym czasie zostaje powołana dwuletnia szkoła Ogrodniczo-Pszczelarska w Nieszawie.

W 1935r 23 czerwca został zwołany do Tucholi Walny Zjazd Delegatów Pomorskiego Związku Towarzystw Pszczelniczych. Uchwalono nowy statut związku i zmieniono nazwę na Pomorski Związek Pszczelarzy z siedzibą w Toruniu.

Wybrano nowy zarząd w składzie: Kozikowski z Brodnicy – prezes, A. Falkowski z Torunia i J.Bułka z Brodnicy vice prezesi, Danielewski z Brodnicy i Dominicki z Grudziądza – sekretarze.

W 1936 roku 14-19 sierpnia zorganizowano Pomorską wystawę pszczelarską w Toruniu. Uczestniczą w niej pszczelarze z całego kraju, około 500 osób. Zjazd połączony był z wystawą dorobku pomorskiego pszczelarstwa. Wiosną 1937 roku prezesem Pomorskiego Związku Pszczelarzy zostaje Antoni Falkowski z Torunia. Następuje reorganizacja związku. Redakcję czasopisma „Pasieka Pomorska” przeniesiono do Torunia do własnego lokalu w Izbie Rolniczej przy ul. Bydgoskiej 19.Redaktorem został Stanisław Szydłowski. Nakład czasopisma wynosi 1350 egzemplarzy. W tym samym roku Zarząd organizuje Spółdzielnię Pszczelarską ze sklepem i magazynami sprzętu pszczelarskiego.

14 maja 1939 roku w Toruniu odbył się Zjazd Delegatów Pomorskiego Związku Pszczelarzy.

W obradach wzięli udział przedstawiciele: Wojewody Pomorskiego- inż. Bacia, Izby Rolniczej- inż. Buczek, Miasta Torunia-dr Goetla, P.I.N.G. w Puławach – dr Demianowicz, Wielkopolski Związek Pszczelarzy –Widera (twórca ula Wielkopolskiego)i inni.

Wybrano nowy zarząd w składzie: Antoni Fałkowski z Torunia –prezes, Józef Bułka z Brodnicy Vice prezesa, Piotr Zientek z Bydgoszczy II vice prezesa, Jadwiga Marcelkowa z Torunia – sekretarz, Szczepan Dominicki z Grudziądza – skarbnik,

Wybuch II wojny światowej przerwał działalność związku. W okresie okupacji niemieckiej polscy pszczelarze byli wysiedlani, a ich pasieki przejmowali Niemcy. Upadły polskie związki pszczelarskie, a działania wojenne zniszczyły większość pasiek. Zaraz po wyzwoleniu przez wojska ZSRR. z okupacji niemieckiej pszczelarze podjęli walkę o odbudowę pszczelarstwa.

18 lipca 1945r. odbył się Pierwszy Wojewódzki Zjazd Delegatów Pomorskiego Związku Pszczelarzy w Toruniu. Zjazd odbył się w gmachu Pomorskiej Izby Rolniczej przy udziale 19 delegatów powiatowych z województwa pomorskiego, przy udziale władz i przedstawicieli Izby Rolniczej

Główne tematy obrad to: Struktura organizacyjna Związku Pszczelarskiego. Szczególnie podkreślano, że związek powinien ściśle współpracować z Ministerstwem Rolnictwa i Reform Rolnych. Przyjęcie Statutu Ramowego nadesłanego przez Ministerstwo Rolnictwa. Wybór Zarządu Pomorskiego Związku Pszczelarzy. Sprawa przydziału cukru na karmę dla pszczół, ceny miodu w stosunku do cukru, zatwierdzenie Centralnego Związku Pszczelarskiego, ujednolicenie Statutu Związków Pszczelarskich.

 

 

Postanowiono również wydawać miesięcznik „Pasieka Pomorska” Przewodniczącym komitetu redakcyjnego został kol. Nabiałczyk Józef

W skład zarządu zostali wybrani: 

 • Piotr Ziętek- prezes z Bydgoszczy. 
 • Józef Nabiałczyk - wiceprezes z Torunia. 
 • Stefan Morawski –II wiceprezes z Domanowa pow. Nieszawa
 • Jan Gregorkiewicz – skarbnik z Torunia
 • Gliszczyński - sekretarz z Lubicza pow. Toruń..
 • Członkowie Zarządu. - Patyna Alena z Kostrzyna, Nitka Jan z Wąbrzeźna, Myszka Stefan z Boguszewa.

Związek w Toruniu staje się aktywnym ośrodkiem pszczelarskim posiadającym własne wydawnictwo pszczelarskie, składnice materiałów pszczelarskich, klub, salę wykładową i zarodowa pasiekę związkową.

(wiadomość z protokółu zjazdu Delegatów Pomorskiego Związku Pszczelarzy w Toruniu 18-07-1945r.)

 

W 1948 roku władze administracyjne kraju rozwiązały Związki Pszczelarzy. Majątek Związku został przekazany Spółdzielni Ogrodniczej w Aleksandrowie Kuj. W 1949 roku na skutek starań toruńskich pszczelarzy, ówczesne władze rolnictwa pozwoliły na organizowanie grup pszczelarskich przy Związku Samopomocy Chłopskiej(tak zwane grupy Miczurynowskie) w skład, których weszli dawni działacze związkowi. Nastąpiło ponowne ożywienie działalności pszczelarskiej. 

 

 

 Zjazd Rady Pomorskiego Związku Pszczelarzy w Toruniu

 

W 1956 roku na skutek zmian politycznych w kraju, powstaje możliwość ponownego powołania Związków pszczelarskich. 7 listopada 1956 r. na Ogólnopolskiej Konferencji Pszczelarskiej zostaje powołany Polski Związek Pszczelarski w Warszawie. Po zatwierdzeniu statutu w Toruniu zostaje powołane Powiatowy Związek Pszczelarski.

Prezesem został wybrany Franciszek Lipke, sekretarzem Wierzbicki, skarbnikiem Grabowski.

Nowy zarząd podejmuje starania o wznowienie działalności rozwiązanej w 1948 r. spółdzielni pszczelarskiej. W tym samym roku na skutek uchwały członków związku wznawia działalność Spółdzielnia Pszczelarska „Pasieka” w Toruniu. Dzięki ofiarnej pracy pszczelarzy, którzy wpłacali udziały, deklarowali pracę i darowizny, nastąpił dynamiczny rozwój spółdzielni. W końcowym okresie jej działalności, liczba członków liczyła około 600 udziałowców. Spółdzielnia „Pasieka” w tym okresie prowadziła działalność handlową i usługową dla pszczelarzy całego okręgu toruńskiego.

W 1962 roku toruński Związek pszczelarski zostaje przeniesiony do Bydgoszczy i staje się Wojewódzkim Związkiem Pszczelarskim. Prezesem zostaje wybrany Franciszek Konecki, wiceprezesem Wacław Gruda, sekretarzem Konrad Mazurek.

8 stycznia 1976 nastąpił podział administracyjny kraju. Województwo bydgoskie zostało podzielone na trzy mniejsze: bydgoskie, toruńskie i włocławskie. Toruń zostaje miastem wojewódzkim. W związku z tym powołano Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Toruniu. Prezesem został Franciszek Lipke. Powiatowy Związek Pszczelarzy w Toruniu przyjmuje nazwę „Rejonowe Koło Pszczelarzy w Toruniu”. 

15 Lutego 1978 roku. Na zebraniu Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Toruniu, z udziałem prezesów kół. Kol. Franciszek Lipke prezes złożył rezygnację z tego stanowiska. Zebranie zostało przekształcone w Nadzwyczajne Zebranie W.Z.P. i wybrano nowe władze zarządu. Prezesem został wybrany Kol. Szubert Władysław z Grudziądza. Wiceprezesem Kol. Dąbrowski Józef z Torunia. Sekretarzem Kol. Wierzbicki Paweł z Torunia. 


Władysław Szubert ur.1921 r. w Siennicy Koło Mińska Mazowieckiego. Oficer Ludowego Wojska Polskiego. Brał udział w walkach o Wał Pomorski. Służbę wojskową ukończył w stopniu majora. Następnie pracował w przemyśle drzewnym na stanowiskach kierowniczych. Z pszczelarstwem zetknął się od młodych lat. Przez szereg lat pracował na stanowisku st. Inspektora do spraw pszczelarstwa w województwie bydgoskim, a po podziale administracyjnym kraju czynnie uczestniczył w organizowaniu kół terenowych w nowo powstałym województwie toruńskim.

Prowadził wzorowa 80-pniowa pasiekę. Pełnił funkcję prezesa w Rejonowym Kole Pszczelarzy w Grudziądzu, a następnie w. 1978 R. został wybrany prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Toruniu. Był członkiem Zarządu Głownego, i komisji rewizyjnej Polskiego Związku Pszczelarskiego. 

Główne zadania zarządu pod kierownictwem prezesa Szuberta, to w rozwój pszczelarstwa w regionie i zaopatrzenie pszczelarzy w sprzęt pszczelarski i pokarm dla pszczół, którego braki były szczególnie dokuczliwe. (cukier był towarem reglamentowanym, przydział na jedno rodzinę pszczelą wynosił 6 kg. ) Szczególny nacisk położono na rozwój terenowych kół pszczelarskich. W województwie toruńskim zorganizowano 30 kół terenowych. Liczba członków w 1978 roku wynosiła 2092pszczelarzy, w którzy posiadali 34.578 Rodzin pszczelich. ( informacja zarządu z dnia 27-III 1978r) Średni wydajność miodu z ula w 1977 r. to 6-8 kg. W kołach rejonowych Brodnica, Grudziądz, Łasin, Nowe Miasto, Toruń, Wąbrzeźno i Golub-Dobrzyń zostały powołane komisje do pożytków i wędrówek pasiek, chorób pszczół i produktów ubocznych. W kołach rejonowych, Toruń, Grudziądz i Golub-Dobrzyń zorganizowane zostały sekcje młodych pszczelarzy. Organizowano kursy dla podniesienia kwalifikacji pszczelarzy. Ponadto koła Grudziądz i Toruń prowadzą czynne kluby pszczelarskie.

Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Związku Pszczelarskiego, ustalono, że Pierwszy Ogólnopolski Dzień Pszczelarza odbędzie się w dniach 25-26września1982 roku w Toruniu. 17 Sierpnia 1984 r. zmarł prezes  Władysław Szubert. 

W dniach 6 Listopada 1984 roku został zwołany w Toruniu Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, na którym dokonano wyboru nowych władz Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Toruniu.

Prezesem zarządu został wybrany Kol. Antoni Kuniński z Koła Pszczelarzy w Brodnicy.

 

Antoni Kuniński ur w 1915 r. w Małkach pow. Maków Mazowiecki. Po wojnie zamieszkał w Brodnicy Zasłużony działacz społeczny pełnił wiele funkcji społecznych między innymi był: ławnikiem  Sądu Rejonowego w Brodnicy, Społecznym Kuratorem Sądowym. Z zamiłowania był pszczelarzem. Prowadził wzorową 120-pniową pasiekę. W pszczelarstwie pracował społecznie jako wieloletni  prezes Koła Związku Pszczelarzy w Brodnicy, długo letni członek W.Z.P. w Toruniu, a od 1984 do 1988 prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Toruniu. 

Antoni Kuniński był prezesem Zarządu Wojewódzkiego .Związku .Pszczelarzy. od 6-11-1984 do 7-12-1988 r.

W tym okresie wydarzyło się kilka bardzo istotnych spraw w działalności W.Z.P. w Toruniu. Prezes Kuniński w sprawozdaniu z działalności Zarządu w latach 1984-1988 pisze ; Nigdy jeszcze w historii pszczelarstwa nie byliśmy światkami tak ważnych wydarzeń, jakie miały miejsce w minionej kadencji po IV Zjeździe W.Z.P, który odbył 6 listopada 1984 r. 

Pierwsze wydarzenie o znaczeniu międzynarodowym było V Międzynarodowe Sympozjum Apiterapii 85 ,które odbyło się 23-26 maja 1985 r w Krakowie. W sympozjum brało udział ponad 100  gości z 21 krajów.

Wygłoszono 60 referatów. Udział w Sympozjum brał prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy Antoni Kuniński i dr. Anatol Zubrzycki z Koła toruńskiego.

Drugim ważnym wydarzeniem w historii pszczelarstwa toruńskiego było wręczenie sztandaru Wojewódzkiemu Związkowi Pszczelarzy przez wiceprezesa Polskiego Związku pszczelarzy Kol. Kocowicza w dniu 7 -12-1987 r. Uroczystość połączona była z 65 rocznicą Pszczelarstwa Pomorskiego.

 

 

W uroczystości brali udział pszczelarze z województw: bydgoskiego, włocławskiego, olsztyńskiego, elbląskiego i gdańskiego.

Sztandar został ufundowany ze składek pszczelarzy z całego województwa, (z wyjątkiem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu). Spółdzielnię  „Pasieka”, Spółdzielnię  Ogrodniczo-Pszczelarską w Toruniu i Grudziądzu. Uroczystość zaszczycili swoja obecnością: Wojewoda Toruński ob. Trokowski,  pierwszy sekretarz P.Z.P.R. Tow. Dromiński, dr płk. Szymon Kubiak, oraz wielu innych ważnych gości.

W 1988 Odbyło się Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Toruniu. prezesem został wybrany Kol. Henryk Siódmiak, który pełnił funkcją prezesa w  Rejonowym Kole w Toruniu.

Henryk Siódmiak ur. w 1920 roku. Przygodę z pszczołami zaczynał od 3 uli własnej konstrukcji. Po latach doświadczeń stał się zamiłowanym pszczelarzem, odznacza się dynamicznością działania, Jego pasieka rozrosła się do 200 rodzin pszczelich. W 1947 roku został instruktorem pszczelarstwa przy Powiatowej Radzie Narodowej w Toruniu. W 1956 roku objął stanowisko Zootechnika Sekcji Okręgowej Stacji Zwierząt w Bydgoszczy. W wolnych chwilach organizuje spotkania z pszczelarzami i usilnie zabiega nad odtworzeniem Pomorskiej Spółdzielni Pszczelarskiej „Pasieka” w Toruniu. W 1978 roku zostaje wybrany prezesem Rejonowego Kola Pszczelarzy w Toruniu. Wraz z małżonką  Bronisławą ,jest fundatorem sztandaru  Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu, oraz konstruktorem nowego  typu ula szafkowego o trzech  kondygnacjach i niskiej ramce. Ul zdobył uznanie u części pszczelarzy w naszym regionie, ze względu na prostą budowę i  łatwą obsługę.

 

 

 

 

   

Współpraca nowego prezesa ze starym zarządem nie układała się poprawnie. Na skutek braku porozumienia miedzy prezesem, kierownikiem  biura i członkami zarządu doszło do rozłamu w strukturach związku. Po około 1,5 rocznej działalności prezesa Siódmiaka ,9 stycznia 1990 roku na posiedzeniu zarządu  Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Toruniu, w tajnym głosowaniu odwołano Henryka  Siódmiaka ze stanowiska prezesa zarządu W. Z. .P . Kol. Siódmiak pozostał prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu.

Na tym samym posiedzeniu wybrano nowego prezesa zarządu ,którym został Roman Błażejewski  z Koła Pszczelarzy w Grudziądzu.

W odpowiedzi na decyzje W.Z.P, o odwołaniu kol. Siódmiaka ze stanowiska prezesa W.Z.P. Rejonowe Koło Pszczelarzy w Toruniu informuje, że w dniu 11 marca 1990 r, podjęło uchwałę o wystąpieniu z dniem 31 marca 1990 r. z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Toruniu. Z dniem 1 kwietnia 1990 r. będzie prowadziło samodzielną działalność statutową pod nazwą.: Pomorskie Zrzeszenie Pszczelarzy.

Nie wszyscy pszczelarze zgadzali się z decyzją o wystąpieniu z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy i utworzeniu Pomorskiego Zrzeszenia. Pszczelarzy.

To było powodem rozłamu wśród pszczelarzy. Część pszczelarzy opuściło R.K.P. i przeszło do  Gminno-Miejskiego Koła Pszczelarzy w Toruniu, które powstało w latach 1970-tych. Prezesem w tym czasie M.K.P. był Kol. Grunwald, a po nim na stanowisko prezesa został wybrany  Kol. Gostański. Zygmunt.

Roman Błażejewski Mistrz Pszczelarski– swoją przygodę z pszczołami rozpoczął 1950 od kiedy otrzymał od kolegi jeden  rój pszczeli i własnoręcznie zbudowanego ula. W Sierpniu 1967 wstąpił do Koła Pszczelarzy w Grudziądzu W 1973 roku ukończył kurs mistrzowski i uzyskał tytuł „mistrza pszczelarza” w latach następnych pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zastępcy prezesa koła ,oraz w tym samym roku  został wybrany prezesem Koła pszczelarzy w Grudziądzu. 1990 r. został wybrany  prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Toruniu  Kol. Roman Błażejewski pełnił funkcję prezesa przez 13 lat od 1990 do 2003 r. Pisał również ”Kronikę” Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. 

Za długoletnią pracę  i zasługi dla rozwoju pszczelarstwa  w regionie, został uhonorowany tytułem :

 

 • W 2002r Zasłużony Dla Rolnictwa
 • W 2003 roku Tytuł  Honorowego Prezesa Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu.
 • W 2010 roku  otrzymał najwyższe odznaczenie pszczelarskie - Statuetkę ks. dr Jana Dzierżona

Działalność prezesa Błażejewskiego charakteryzuje dążenie do samodzielności i rozwoju  organizacji pszczelarskich na terenie Regionu Toruńskiego.

10 Marca1990r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Pasieka, podlegającej Spółdzielni Ogrodniczo Pszczelarskiej. Na tym spotkaniu z inicjatywy kol. Błażejewskiego nastąpiło oderwanie się Spółdzielni Pasieka od Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej. Stało się to powodem do zaprzestania finansowania kosztów utrzymania biura Związku Pszczelarzy przez Spółdzielnie Ogrodniczą.. Nastąpiła likwidacja biura pszczelarzy, a także rozwiązanie umów o prace z personelem biura. Na prośbę prezesa W.Z.P. Romana Błażejewskiego, Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Pszczelarskiej Pasieka w Toruniu udostępnił zarządowi na potrzeby Związku, nieodpłatnie pokoik na I piętrze budynku biurowego spółdzielni w Toruniu przy ul. Środkowej 11  Zarząd Związku ustalił że od 1 lutego 1990r. biuro będzie czynne  jeden dzień w tygodniu ,to jest w każdy wtorek tygodnia. od godz. 10 do 14.

W 1993 prezes Błażejewski wspólnie z kol. Mieczysławem Misiaszkiem  zorganizowali pierwsze regionalne  spotkanie pszczelarzy pod nazwą  I Forum Pszczelarzy w Przysieku.

Jak wspomina kol. Roman Błażejewski na to pierwsze spotkanie  przyjechało do Przysieka 124 pszczelarzy. Wizja kolegi prezesa była słuszna, co potwierdza rozkwit tej imprezy w dalszych latach. Takie atuty jak położenie w centrum województwa, wspaniała baza Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz  wiosenny termin sprzyjają rozwojowi tej imprezy skutecznie konkurując z innymi imprezami pszczelarskimi organizowanymi w Polsce.

W dniu 22Listopada 2003 roku odbył się X Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Regionalnego  Związku Pszczelarzy w Toruniu

Zjazd odbył się w okresie skróconej kadencji w wyniku porozumienia z Polskim Związkiem Pszczelarskim w Warszawie. Celem skrócenia kadencji było dostosowanie wyborów w Kołach i Regionach, do wyborów w Polskim Związku Pszczelarskim. Na tym zjeździe z uwagi na zawansowany wiek (82 lata) prezes Roman  Błażejewski zrezygnował z kandydowania do władz związkowych na następna kadencje.

Zjazd udzielił ustępującemu Zarządowi Absolutorium za cały okres kadencji. 

Na tym samym zjeździe odbyły się wybory nowego Zarządu RZP. W wyniku wyborów prezesem Regionalnego Związku  Pszczelarzy w Toruniu został mgr Józef Rutkowski.

mgr Józef  Rutkowski  nauczyciel  zawodu, po przejściu na emeryturę zainteresował się pszczelarstwem i założył pasiekę na terenie Zamku Bierzgłowskiego. Do naszego Koła pszczelarzy wstąpił  w 1995r.W krótkim czasie zarząd powierzył  Kol. Rutkowskiemu 1996 funkcję sekretarza Rejonowego Koła  Pszczelarzy w Toruniu, a następnie został delegatem na zjazd delegatów RZP. w Toruniu.. W 2000r.w wyniku wyborów  został  sekretarzem Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu  W 2003r. Na

X Zjeździe Delegatów kół zrzeszonych w Regionalnym Związku Pszczelarzy został wybrany prezesem Regionalnego Związku Pszczelarzy  w  Toruniu. Kol. prezes Rutkowski kierował zarządem w składzie: Józef Rutkowski- prezes, Mieczysław Misiaszek- vice prezes, Edward Kochman- sekretarz, Sławomir Jastrzębski- skarbnik, Marian Jacewicz, Józef Myśliński i  Bogumił Szymański – członkowie.

 

Rok 2008 rozpoczął  Zjazd Delegatów Kół zrzeszonych w Regionalnym Związku Pszczelarzy w Toruniu. Celem zjazdu było sprawozdanie z działalności zarządu minionej kadencji i  wybory  nowego zarządu na lata 2008 do 2011.

Zjazd Delegatów odbył się w sali konferencyjnej „Domu Pielgrzyma” Zakonu Redemptorystów w Toruniu. przy ul. Św. Józefa. Zebranie otworzył  prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Kol. mgr Józef Rutkowski. Następnie złożył wszystkim zebranym serdeczne życzenia szczęśliwego nowego 2008 roku, oraz trafnych wyborów nowego zarządu.

Po części oficjalnej odbyła się ożywiona i rzeczowa dyskusja podsumowująca pracę starego zarządu. Sprawozdanie z kontroli działalności Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu w imieniu Komisji Rewizyjnej złożył jej przewodniczący Kol. Jan Zientarski. Komisja Rewizyjna stwierdziła prawidłową działalność Zarządu związku. Ale w dyskusji delegaci przedstawili wiele zarzutów i zastrzeżeń  do pracy Zarządu i rzetelności sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Po dyskusji przystąpiono do glosowania nad  udzieleniem absolutorium zarządowi za miniony okres.

Zjazd delegatów w tajnym głosowaniu, nie udzielił zarządowi  absolutorium za działalność  w latach 2003-2007.

Delegaci przystąpili do wyborów nowego zarządu i delegatów na zjazd Polskiego Związku Pszczelarskiego W wyniku tajnych wyborów w dniu 5 stycznia 2008 r został wybrany nowy zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu.

Prezesem nowego zarządu został – mistrz pszczelarski Zygmunt Gostański z Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu. w skład zarządu weszli.

Z-ca prezesa - mistrz pszczelarski  inż. Tadeusz Dussa. z Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu. Skarbnik –. mistrz pszczelarski Andrzej Jabłoński z Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu. Sekretarz  –  Marek Skowroński z Chełmna.- czł.  Zarządu mistrz pszczelarski Bogumił Szymański z Chełmży.

 

Gostański Zygmunt. Mistrz Pszczelarski.  

Pszczelarstwem zajmuje się od 1960r. .W 1967 roku został członkiem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu. W 1975 po ukończeniu kursu pszczelarskiego otrzymał kwalifikacje „Czeladnika” a w 1980 roku uzyskał tytuł „Mistrza Pszczelarskiego” .Posiada  53 rodziny pszczele. W 1980 roku otrzymał stanowisko wice prezesa Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu i koordynatora do spraw chorób pszczelich. W 1995 r został wybrany prezesem Gminno- Miejskiego Koła Pszczelarzy w Toruniu W 2006 roku doszło do połączenia Koła, gdzie  przeszedł wraz z grupą pszczelarzy do Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu, gdzie  został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i delegatem na zjazd delegatów Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu . W 2008 r. na zjeździe delegatów  został  wybrany prezesem -Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu. 

W uznaniu zasług na rzecz  pszczelarstwa został odznaczony: 

 • Złotą Odznaką Polskiego Związku Pszczelarskiego, oraz Medalem  im. ks. dr Jana Dzierżona.

W tym okresie do Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu należą następujące koła:

 

 1. Rejonowe Koło Pszczelarzy w Toruniu - 92 członków
 2. Rejonowe Koło Pszczelarzy w Grudziądzu - 64 członków 
 3. Koło Rejonowe Pszczelarzy w Jabłonowie- Pom. - 52 członków
 4. Koło Pszczelarzy Chełmno -53 członków
 5. Koło Rejonowe Pszczelarzy w Wąbrzeźnie - 30 członków
 6. Rejonowe Koło Pszczelarzy Łasin. -28 członków
 7. Terenowe Koło Pszczelarzy w Chełmży - 22 członków
 8. Brodnickie Koło Pszczelarskie im. Leonarda Kozikowskiego -22 członków
 9. Rejonowe Koło Pszczelarzy w Golubiu -Dobrzyniu - 15 członków
 10. Koło Pszczelarzy w Górznie - 12 członków

W sumie  Regionalny  Związek Pszczelarzy  w Toruniu zrzesza 390 pszczelarzy w których posiadaniu jest  około 10.000 rodzin pszczelich.(dane z 2009 roku.)

W styczniu 2009 roku prezes Zygmunt Gostyński składa rezygnację z pełnienia funkcji prezesa. Z tego powodu został zwołany Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów R.Z.P. Zjazd odbył się 17 stycznia 2009 roku w sali Zespołu Szkół nr. 8 w Toruniu. Celem zjazdu były wybory uzupełniające do Zarządu , oraz zatwierdzenie nowego Statutu i regulaminów związkowych.[1]

Delegaci Zjazdu uznali pracę Zarządu  za prawidłową i Udzielili Zarządowi Absolutorium za rok 2008.

Szczególne podziękowanie otrzymał kol Tadeusz Dussa ,który po rezygnacji kol Zygmunta Gostańskiego pełnił  obowiązki prezesa w Rejonowym Kole Pszczelarzy i jednocześnie funkcję prezesa w Regionalnym Związku Pszczelarzy w Toruniu.

W części wybory uzupełniające do Zarządu: przystąpiono do wyboru prezesa Regionalnego Związku Pszczelarzy.  Zebraniu przewodniczył Kol. Zygmunt Chlebowski delegat Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu.  W wyniku wyborów prezesem Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu  został jednogłośnie wybrany Kol .inż. Tadeusz Dussa,  który pełnił obowiązki  prezesa R.Z.P. po ustąpieniu z funkcji prezesa Kol. Zygmunta  Gostańskiego.

inż. Tadeusz Dussa. inż. .pożarnictwa, na emeryturę przeszedł w 1995r.i od tego czasu rozpoczął swoją prawdziwą przygodę z pszczołami. Gospodaruje w 20 ulach einheit. Prowadzi stacjonarną wzorowo zagospodarowaną pasiekę w ekologicznej pradolinie Wisły Małej Nieszawce pod Toruniem. Jego pasieka w 2004 r .zdobyła I Miejsce w konkursie    „Wzorowa  Pasieka”  w regionie toruńskim. W styczniu  2000 r. został wybrany członkiem Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy W Toruniu i objął funkcję sekretarza. W marcu 2003 r. .został wybrany zastępcą prezesa  R K P w Toruniu  a  w grudniu tegoż roku, po ustąpieniu Kol. Prezesa Antczaka został wybrany  prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu i Delegatem na Zjazd Regionalnego Związku Pszczelarzy  w Toruniu. W styczniu 2009 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów został wybrany prezesem Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu i delegatem na Zjazd  PZP  w Warszawie.

Za aktywną pracę na rzecz  rozwoju pszczelarstwa w regionie został odznaczony: 

Brązową, Srebrną i Złotą odznaką Polskiego Związku Pszczelarskiego  oraz  Medalem ks. dr Jana Dzierżona

Prezes Tadeusz Dussa rozpoczął swoją działalność od reorganizacji Zarządu Związku i wzmacniania partnerstwa z prezesami i zarządami kół. W celu integracji i szybkiej komunikacji między Zarządem  Związku a prezesami Kół terenowych uruchamia stronę  internetową naszego związku i mobilizuje prezesów kół do wykorzystania jej w pracy. Zostaje wypracowany i wprowadzony w życie znak graficzny Związku tzw. Logo.  Zostają uporządkowane normy prawne Związku Pszczelarzy, wprowadzono w życie nowy Statut Związku oraz siedem regulaminów około-statutowych .Unormowano działalność biura zarządu. Zabiega o pozyskanie  środków unijnych i samorządowych  na realizację przedsięwzięć służących popularyzacji pszczelarstwa w regionie   Tradycyjnie organizuje   Forum Pszczelarzy w Przysieku, wyjazdy na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza a także od kilku lat pielgrzymki na Jasna Gorę w dniu 7 grudnia. 

Prezes Tadeusz Dussa zajmuje zdecydowane stanowisku przeciw wprowadzaniu w uprawach roślin genetycznie modyfikowanych , uruchomieniu programu wspierającego młodych pszczelarzy oraz opracowaniu i uruchomieniu procesu legislacyjnego jednolitego aktu prawnego dotyczących pszczelarstwa w Polsce pod nazwą „Ustawa o Pszczelarstwie”.  

19 listopada 2011 r. XVI  Walny Zjazd Delegatów  wybiera Tadeusz Dussa  prezesem  RZP w Toruniu na kolejną czteroletnią kadencje .     C.D.N.

 

Materiały hist. zebrał i opracował Ryszard Krawulski