W dniu 11 marca 2012 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze  z pracy Zarządu za 2011 rok. Sprawozdanie złożył prezes Andrzej Jabłoński. W części ogólnej prezes przedstawił skład oraz zakres działalności poszczególnych członków Zarządu W roku sprawozdawczym 2011 Zarząd zorganizował 12 zebrań członków ,oraz 14 posiedzeń Zarządu. Zebrania zarządu odbywały się w sali przy ul. Środkowej 11,natomiast zebrania ogólne w sali Urzędu Marszałkowskiego przy pl. Teatralnym liczba członków zwiększyła się od 2010 r. o 9 pszczelarzy i obecnie wynosi 102 członków. Natomiast liczba rodzin pszczelich spadła o 94 rodziny i obecnie wynosi 2636.

Program podnoszenia kwalifikacji pszczelarzy Zarząd realizował przez wyświetlanie filmów i pokazów o tematyce pszczelarskiej na zebraniach,oraz przez organizowanie wyjazdów na spotkania pszczelarzy do pasieki zarodowej w Zarzeczewie, ODR Przysieka i do pasiek Kol. pszczelarzy. W ramach wsparcia pszczelarstwa ze środków Budżetu Państwa i Unii Europejskiej otrzymaliśmy refundację za zakup,leków 13.541,85 zł, matek i odkładów 8.032,07 zł.i sprzętu pszczelarskiego 15.515,61

Sprawozdanie z kontroli działalności Zarządu złożył członek Komisji Rewizyjnej Michał Czerwiński. Komisja Rewizyjna w roku sprawozdawczym przeprowadziła trzy kontrole pracy Zarządu Koła.Przedmiotem kontroli było: Gspodarka środkami finansowymi,rozliczenia za matki, odkłady,sprzet pszczelarski, oraz sprawy organizacyjne w roku 2011. Komisja nie wnosiła zastrzeżeń co do prawidłowości prowadzenia kasy i do zasadnosci zaplanowanych wydatków,oraz gospodarki środkami finansowymi Koła.Nie było zastrzeżeń dotyczących prowadzenia dokumentacji rozliczeń za matki,odkłady leki i zakupiony sprzęt pszczelarski. Natomiast w części organizacyjnej padło szereg zarzutów z którymi "w zasadzie Zarząd Koła się zgadza"

 

Następnie odbyło się głosowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi

Wyniki głosowania : Obecnych na zabraniu 60 członków.

54 głosy za wnioskiem 1 głos przeciw i 5 wstrzymujących się od głosu.

Zabrani udzielili Zarządowi absolutorium za działalność Zarządu w 2012 roku.

D.C.N.