Celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez  Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju wpisując się w działania KSOW na lata 2014-2020  ułatwiające wymianę wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

 

Celem Operacji jest uświadomienie jej uczestnikom roli pszczół w ekosystemie oraz wpływ niewłaściwej gospodarki rolnej na zmniejszającą się liczbę rodzin pszczelich w regionalnym środowisku, a tym samym niższe plony

Poprzez szkolenia i konferencję upowszechnimy wiedzę z zakresu potrzeby zachowania różnorodności genetycznej roślin wśród producentów rolnych, sadowników, plantatorów i zielarzy.Szkolenia służyć będą min. wskazaniu nowoczesnych form prowadzenia gospodarki pasiecznej, radzenia sobie z przyczynami spadku rodzin pszczelich, najnowszych osiągnięć w sposobach leczenia chorób pszczół

Konferencja- poprzez wymianę doświadczeń, prezentację, konsultacje z lekarzem weterynarii, szkolenie umożliwi podniesienie wiedzy o roli pszczoły w środowisku i jej wpływie na poprawe ekosytemu. Województwo kujawsko-pomorskie

Wyjazd studyjny umożliwi jej uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, międzyregionalną wymianę doświadczeń, zapoznanie się ze sprzętem oraz sposobami prowadzeni pasiek stosowanymi w innych regionach kraju.