„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 Zostań partnerem KSOW –  www.ksow.pl
Operacja pn.

„Pszczoła  a środowisko’’

realizowana przez
Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II
Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu informuje, że na podstawie umowy nr UM_RW.052.1.024.2023 zawartej w dniu 3 kwietnia 2023 r. w Toruniu z Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu  realizuje operację pod nazwą:

 

Tytuł operacji: „ Pszczoła a środowisko’’ ,

 

której celem jest:

Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,  ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju, odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.

 

Projekt będzie ukierunkowany na inspirowanie lokalnych pszczelarzy do podejmowania długofalowych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół oraz wzmocnienie świadomości społecznej w zakresie znaczenia pszczół dla środowiska naturalnego i życia człowieka. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na sposoby prowadzenia nowoczesnej i ekologicznej gospodarki pasiecznej oraz niwelowanie zdiagnozowanych i potencjalnych ryzyk mających wpływ na utrzymanie rodzin pszczelich w dobrej kondycji zdrowotnej.  

                                                                                                   Prezes RZP w Toruniu

                                                                Tadeusz Dussa